خلاصه پرونده

ضمن یک عقد لازم در خصوص خرید منزل مسکونی در تاریخ مرداد ۱۳۹۹ کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد در صلاحیت موسسه داوری دادبان عدالت یادگاریان قرار گرفت. در نتیجه عدم وصل یکی از چک های خریدار، فروشنده اقدام به طرح دعوا در موسسه داوری علیه خریدار (خوانده) نمود.

روند دادرسی

با بررسی پرونده، اوراق و پس از برگزاری اولین جلسه استماع مشخص شد، چک خریدار وصف کیفری نداشته است و بنابراین موسسه داوری صالح در مقام رسیدگی می باشد.

نتیجه دادرسی

پس از طی شدن روال اداری و دادرسی نهایتاً رای به پرداخت طی مهلت مقرر همراه با خسارت مندرج در قرارداد داده شد. در این رای در صورتی که بایع مبلغ آخرین چک را وصول نمی کرد ضمن فسخ کل معامله، جبران خسارت شدیدتر برای وی در نظر گرفته شد.