نکات کاربردی نهاد داوری در قوانین داخلی فصل هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ به موضوع داوری پرداخته شده است. کلیه افرادی که اهلیت اقامه دعوا دارند (بالغ عاقل و رشید محسوب شوند) می توانند اختلافات خود را چه در دادگاه طرح شده و یا نشده باشد و در صورت طرح در هر…