مقایسه داوری با سایر روش های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات سازش (conciliaion) نهادی است که فاصله چندانی از داوری ندارد ولی با آن تفاوت های اساسی دارد. سازش عبارت است از کوشش و تلاش شخص ثالث که توسط طرفین اختلاف انتخاب شده است تا میان آنها آشتی و سازش برقرار نماید پیش از…