داوری تجاری

داوری تجاری می توان گفت تجاری یعنی آنچه به تجارت و بازرگانی و کسب و کار مربوط است. البتّه اگر کسی با معنای کلمه تجارت آشنا نباشد، بعید است که معنای کلمات بازرگانی و کسب و کار را هم بداند. پس سعی می کنیم به نحو ساده تری این عبارت را توضیح دهیم. تجاری یعنی…