سابقه داوری در ایران  قانون گذار ایرانی در طول سه دهه از سال ۱۳۸۹ از ابتدای ادوار تنقیح قوانین در ایران به دنبال قاعده مند کردن داوری در ایران بوده است. این قوانین در نتیجه استفاده از تجارب قانونی و اجرایی پنج بار در سال های ۱۲۸۹، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۱۳ و ۱۳۱۸ اصلاح شد تا…