مفهوم داوری

  • 25,فروردین,1399
  • marco196zlm856
  • داوری

تعریف داوری ارجاع اختلاف و نزاع برای رسیدگی به شخص ثالث از سوی طرفین و یا انتخاب شخص ثالث از سوی دادگاه برای حل و فصل اختلافات و صدور رأی را رسیدگی از طریق داوری (دادرسی تحکیمی) می نامند. داوری عبارت است از حل و فصل اختلافات بین طرفین در خارج از دادگاه به وسیله…

مقایسه داوری با سایر روش های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات سازش (conciliaion) نهادی است که فاصله چندانی از داوری ندارد ولی با آن تفاوت های اساسی دارد. سازش عبارت است از کوشش و تلاش شخص ثالث که توسط طرفین اختلاف انتخاب شده است تا میان آنها آشتی و سازش برقرار نماید پیش از…

شرایط داور

شرایط داوری: در صورت بروز اختلاف و نزاع، اشخاص تحت شرایط زیر می‌توانند منازعه را به داوری ارجاع دهند: 1-طرفین اهلیت اقامه دعوا داشته باشند. 2-طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند این دو مورد در ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است . علاوه بر موارد مذکور ، شرایط مندرج در…