داوری بین المللی داوری بین المللی، داوری بین دو دولت است. همانطور که ممکن است اشخاص، اختلافاتی پیدا کنند و با مذاکره و سخن گفتن نتوانند آن را حل نمایند و به نتیجه ای برسند، دولت ها نیز ممکن است اختلافاتی پیدا کنند و با مذاکره نتوانند آنها را حل کنند. البته به طور سنتّی…

داوری تجاری

داوری تجاری می توان گفت تجاری یعنی آنچه به تجارت و بازرگانی و کسب و کار مربوط است. البتّه اگر کسی با معنای کلمه تجارت آشنا نباشد، بعید است که معنای کلمات بازرگانی و کسب و کار را هم بداند. پس سعی می کنیم به نحو ساده تری این عبارت را توضیح دهیم. تجاری یعنی…