تعریف داوری در حقوق ایران  قانون داوری تجاری بین المللی، داوری را اینگونه تعریف کرده است : داوری عبارتست از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه، به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی «مرضی الطرفین یا انتصابی» منظور از متداعیین، همان طرفین اختلاف است که به آنها خواهان و خوانده می گوییم….

سابقه داوری در ایران  قانون گذار ایرانی در طول سه دهه از سال ۱۳۸۹ از ابتدای ادوار تنقیح قوانین در ایران به دنبال قاعده مند کردن داوری در ایران بوده است. این قوانین در نتیجه استفاده از تجارب قانونی و اجرایی پنج بار در سال های ۱۲۸۹، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۱۳ و ۱۳۱۸ اصلاح شد تا…