مفهوم داوری

  • 25,فروردین,1399
  • marco196zlm856
  • داوری

تعریف داوری ارجاع اختلاف و نزاع برای رسیدگی به شخص ثالث از سوی طرفین و یا انتخاب شخص ثالث از سوی دادگاه برای حل و فصل اختلافات و صدور رأی را رسیدگی از طریق داوری (دادرسی تحکیمی) می نامند. داوری عبارت است از حل و فصل اختلافات بین طرفین در خارج از دادگاه به وسیله…