باب هفتم و مواد 454 الی 501 قانون آئین دادرسی مدنی ایران در خصوص داوری تدوین شده است. کتاب اول بابت هفتم- داوری ‌ماده ۴۵۴ – کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده‌باشد و درصورت طرح در هر مرحله‌ای از…

نکات کاربردی نهاد داوری در قوانین داخلی فصل هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ به موضوع داوری پرداخته شده است. کلیه افرادی که اهلیت اقامه دعوا دارند (بالغ عاقل و رشید محسوب شوند) می توانند اختلافات خود را چه در دادگاه طرح شده و یا نشده باشد و در صورت طرح در هر…